Actueel

Beginsituatie

Een scholengemeenschap schakelde ons in voor een onderzoek naar de beeldvorming over de school. Directe aanleiding was een daling van de aanmeldingen op een aantal locaties.

Aanpak

BOP betrok de locatiedirectie en de contactpersonen voor het basisonderwijs van de scholengemeenschap, de schoolbesturen van het basisonderwijs, en leerkrachten en leerlingen van groep 8 van toeleverende basisscholen bij het onderzoek. We kozen voor een kwalitatieve opzet. In een groot aantal (groeps)gesprekken hebben we ons een beeld gevormd van de scholengemeenschap in het algemeen en de verschillende locaties in het bijzonder.

Conclusies

We constateerden dat zowel de scholengemeenschap als de afzonderlijke locaties veel op het gebied van profilering en pr lieten liggen. Een belangrijke oorzaak lag in de onderlinge verhoudingen tussen scholengemeenschap (de paraplu) en locaties. Bij de verschillende locaties was sprake van onvoldoende draagvlak voor de overkoepelende paraplu. Zo grepen de verschillende locaties de overkoepelende paraplu aan om hun eigen specifieke problemen te verklaren. Ook waren de locaties onderling negatief over elkaar. In het algemeen was sprake van een moppercultuur richting centraal management. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat de verhouding tussen paraplu en locaties op het gebied van profilering en pr onduidelijk was. De locaties waren passief ten aanzien van hun eigen pr, omdat zij onterecht dachten dat profilering een zaak was van de overkoepelende paraplu.

Resultaat

De resultaten van ons onderzoek waren voor de scholengemeenschap een eye-opener. De dalende aanmeldingen bleken (deels) een gevolg van de organisatiestructuur. Naast gerichte adviezen die BOP gaf over de profilering van zowel de scholengemeenschap als de afzonderlijke locaties, kon deze klant op basis van ons rapport gericht gaan werken aan haar organisatie.